Stypendia udzielane dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wszystkie informacje znajdują się również na  stronie www.radomsko.pl/edukacja i dalej zakładka stypendia.

Stypendia udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska.

I.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV-V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70    oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

– uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40;

– legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

– są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI-VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

– uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;

– legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

– są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

– uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;

– legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

– są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią  ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

2. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

– uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;

– legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

– są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

– uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;

– legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE – plik do pobrania.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE – plik do pobrania.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •