Samorząd Uczniowski

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Skład prezydium
Samorządu Uczniowskiego PSP 1
na rok szkolny 2019/2020

Aleksandra Saj – przewodnicząca
Nikola Stasińska – zastępca przewodniczącego
Weronika Paszkowska – sekretarz
Opiekunowie  Samorządu – Małgorzata Kaczmarczyk, Ewa Zabawińska – Janas

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1.

Celem samorządu jest:
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 2.

Do zadań samorządu należy:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole.
7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
8. Dbanie w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 3.

Uprawnienia samorządu obejmują:
1. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży.
3. Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów w swojej działalności.
4. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
5. Udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rad pedagogicznych.
6. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
7. Wyrażenie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

§ 4.

 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
  2. Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie członków.
  3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie 3 – osobowych przedstawicielstw samorządów klasowych zwane dalej Zebraniem Ogólnym. Zebranie Ogólne zwoływane jest w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku.
  4. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
  5. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w wyborach powszechnych według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez zebranie ogólne.
  6. Rada zbiera się co 2 – tygodnie. W razie potrzeby zwołuje się ją częściej.
  7. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku, od listopada do listopada roku następnego.
  8. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z :
  – Prezydium Rady Samorządu ( przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik),
  – Przewodniczący klas ( z wyborów w klasach),
  – Przedstawicieli szkolnych organizacji uczniowskich,
  – Przewodniczących poszczególnych sekcji samorządu.
  9. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 5.

Kompetencje Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego zobowiązane jest:
– współdziałać z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządami klasowymi,
– przeprowadzać systematyczne posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego,
– przygotować Zebranie Ogólne,
– reprezentować samorząd uczniowski na apelach szkolnych,
– dbać o przepływ informacji na temat prac samorządu,
– inicjować akcje i imprezy o charakterze samorządowym,
– rozliczać się przed ogółem z wykonania objętych planem zadań.
2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą całej Rady, czuwa nad całością.
Do jego zadań należy:
– prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,
– troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy rady,
– prowadzenie uroczystości szkolnych,
– kontrolowanie działalności klas,
– kontrolowanie pracy sekcji samorządu,
– reprezentowanie samorządu na zewnątrz.
3. Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. Do jego zadań należy:
– opieka nad tablicą ogłoszeń samorządu uczniowskiego i współpraca z gazetkami szkolnymi ( przepływ informacji samorządowych),
– w razie nieobecności przewodniczącego pełnienie jego funkcji i obowiązków.
4. Zadania pozostałych członków prezydium rady:
a) sekretarz- prowadzi zeszyt protokołów, dokumentację pracy samorządu, przygotowuje porządek zebrań, przekazuje informacje o pracy samorządu uczniowskiego do kroniki szkoły, prowadzi korespondencję samorządu,
b) skarbnik – zarządza i opiekuje się majątkiem rady, prowadzi dokumentację finansową, troszczy się o wzbogacenie funduszu samorządu.

§ 6.

Zadania przewodniczących Rad Klasowych:
1. Przewodniczący klas odbywają specjalne odprawy poświęcone problemom klasy, uczestniczą w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego, zapoznają się z bieżącymi zadaniami i przenoszą je na grunt klasy, kierują ich wykonaniem.
2. Rozliczają się ze swej pracy przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
3. Informują Radę o poczynaniach klas.
4. Współpracują z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej kasie.

§ 7.

Zadania przewodniczących sekcji samorządowych:
1. Są organizatorami życia i działalności poszczególnych sekcji.
2. Zobowiązani są werbować koleżanki i kolegów do pracy w swojej sekcji.
3. Prowadzą spotkania robocze z członkami sekcji.
4. Kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu.
5. Utrzymują systematyczny kontakt z Radą Samorządu Uczniowskiego.

§ 8.

Samorząd Uczniowski tworzy następujące sekcje:
– informacyjną – w zależności od możliwości i potrzeb może się dzielić na sekcję radiowęzła, prasową i sekcję odpowiedzialną za tablicę ogłoszeń SU,
– plastyczno-kronikarską,
– rozrywkową.
W zależności od potrzeb Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje i zespoły do zadań doraźnych.
1. Sekcja informacyjna zajmuje się:
– prowadzeniem akcji informacyjnej i dokumentacyjnej poprzez prowadzenie tablicy samorządu i szkolnego radiowęzła,
– redagowaniem gazetki szkolnej,
– zbieraniem materiałów z życia klas,
– redagowaniem zaproszeń życzeń wysyłanych przez samorząd.
2. Sekcja plastyczno – kronikarska zajmuje się:
– wykonywaniem i przechowywaniem zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia z życia szkoły,
– opieką nad gablotami SU i opracowaniem eksponowanych w nich materiałów.
3. Sekcja rozrywkowa zajmuje się:
– przygotowaniem uroczystości szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych,
– urządzaniem uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły,
– organizowaniem dyskotek szkolnych.

§ 9.

Wybór członków szkolnych sekcji samorządowych:
1. Członkowie sekcji wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez gospodarzy klas(każdy ma prawo kandydować).
2. Członków sekcji zatwierdza Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.

§ 10.

Zebranie Ogólne jako wyraziciel opinii uczniów szkoły ma prawo odwołać członków prezydium Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych sekcji za niewywiązywanie się z podjętych zadań lub postawę niegodną przedstawiciela społeczności szkolnej. Odwołanie może nastąpić również na wniosek dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub opiekuna SU.

§ 11.

Zasady współdziałania samorządu uczniowskiego z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną dotyczą:
1. Uzgodnienia zakresu kompetencji samorządu w danym roku szkolnym.
2. Uzgodnienie podstawowych kierunków pracy w danym roku szkolnym.
3. Konsultowanie z dyrekcją, nauczycielami przedmiotów i wychowawcami różnych form i sposobów organizowania działalności poszczególnych ogniw samorządowych.
4. Informowanie dyrekcji i nauczycieli o zamierzeniach, propozycjach i planach samorządu.
5. Rozlicznie się przed dyrekcją szkoły z podjętych przez samorząd zadań ogólno szkolnych.
6. Przygotowanie opinii w sprawie oceny pracy nauczycieli.

§ 12.

Obowiązki władz szkoły wobec samorządu:
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu.
2. Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, których realizacja zależy od inicjatyw samorządu.
3. Zapewnieni warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
4. Wysłuchiwanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władzę szkolną stanowisku.
5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 13.

Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego:
1. Opiekuna SU wybiera Zebranie Ogólne po zasięgnięciu opinii wśród uczniów poszczególnych klas.
2. Opiekuna wybiera się na okres 2 lat w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zebrania.
3. Do ważności wyboru wymagane jest minimum 51% głosów oddanych w obecności minimum 75% członków zebrania.

§ 14.

Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udział nauczyciela i dyrekcji szkoły.
2. Zapewnienia z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli ( wychowawców ) do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.

§ 15.

Fundusze Samorządu Uczniowskiego:
1. Fundusz mogą być tworzone:
– z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatną pracę,
– z dochodów uzyskany z organizowanych przez samorząd imprez,
– z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
– za środków przekazywanych przez Radę Rodziców i organizacje szkolne.
2. Funduszem dysponuje Zebranie Ogólne samorządu uczniowskiego po zasięgnięciu opinii wszystkich członków samorządu.
3. Fundusze są zdeponowane na książeczce szkolnej PKO z zaznaczeniem ” Fundusze samorządu uczniowskiego.
4. Operacje finansowe i dokumentacja są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce instytucji.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •